top of page

Общи условия

Общи условия на онлайн магазин husk.bg

I. Предмет

 

(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие.", ЕИК 030201692, сьс седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. 6-ти Септември №28, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия "husk.bg". Фирма СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие." осъществява електронна търговия чрез своя електронен (интернет) магазин на сайта husk.bg.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

(1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие.".

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. 6-ти Септември №28.

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София, жк. "Бели Брези", ул. "Искърски пролом " 8.

4. Данни за кореспонденция: info@husk.bg / pitaihusk@gmail.com, телефон +359887395762

5. Вписване В публични регистри: ЕИК 030201692

6. Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров" №2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб caйт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: (02) 980 25 24

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб caйт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

(1) "Husk.bg" е платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет husk.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, mexнume характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата husk.bg;

4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата husk.bg;

5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата husk.bg чрез интерфейса на страницата на husk.bg, gостъпна в интернет;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата husk.bg в интернет;

7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

(2). Доставчикът в платформата husk.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

1. Доставките се извършват чрез куриерските фирми "Еконт" и "Спиди". В цената на доставката е включена опцията за преглед на пратката при доставка.

2. При извънредни обстоятелства, Доставчикът в платформата husk.bg си запазва правото да удължи срока за доставка, като своевременно да информира за това всеки засегнат Потребител.

3. Ползвателят е длъжен да извести незабавно търговеца при установяването на нередности и несъответствия между продукта – предмет на договора за покупко-продажба и реално изпратения продукт. В случай, че ползвателят приеме пратката без възражения, полученият продукт се смята за одобрен, като съответстващ на договора, освен при установяването на скрити недостатъци.

- Недостатъци на продукта НЕ представляват следните характеристики - Особен вкус, миризма или цвят, доколкото същите не се дължат на разваляне на продукта.

(3) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата husk.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес husk.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни в платформата на Доставчика.

(3.1) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикьт в платформата husk.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право ga поправят грешки при вьвеждането на информация не по-късно от 15 минути след отправянето на изявлението за сключване на договора в платформата husk.bg

 

(3.2.) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата husk.bg Възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата husk.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата husk.bg

 

(4) Ползвателят и Доставчикьт в платформата husk.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

(5) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

(6) Закупуването на продукти от електронния магазин може да бъде осъществено само след съгласието на ползвателя с настоящите общи условия.

(7) СД "БУЛХУСК Касъров и Сие" не носи отговорност в случай на непрочетени електронни съобщения от страна на ползвателя, включително и в случаите, когато същите са попаднали в различни папки в електронната поща на ползвателя.

(8) Авторски права. Публикуваните и достъпни на сайта husk.bg изображения – фотографски, видео и други; текстове; графики; картинки; банери; гифове; лого и цялостни дизайнерски визии, са обекти на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Посочените не може да бъдат възпроизвеждани и копирани в каквато и да е друга медия, сайт или алтернативна електронна или хартиена среда, за каквато и да било цел, без предварително да бъде изискано и получено изричното съгласие от носителя на авторското право. Носител на правата е СД "БУЛХУСК Касъров и Сие", негови партньори, или други изрично посочени лица. Всяко неупълномощено използване на материалите в сайта на husk.bg ще се счита за нарушение на законите, които защитават авторските права.

(9) За неуредените в настоящите общи условия случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

III. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба.

(1) Ползвателите сключват договори за покупко-продажба без необходимостта от извършване на регистрация в платформата husk.bg.

(2) Процедурата по сключване на договор за покупко-продажба в платформата husk.bg е следната:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата husk.bg.

2. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата стоки и добавянето им към списъка с продукти за покупка.

3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна на договора.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

5. Избор на метод за плащане.

6. Съгласие с общите условия чрез поставяне на тик в полето "Прочетох и приемам общите условия."

7. Потвърждаване и завършване на поръчката.

(3) Общата сума, която ползвателят трябва да плати, с включена доставка и евентуални отстъпки (промоции), се изписва преди окончателното потвърждаване на поръчката.

(4)​ След завършване на поръчката търговецът изпраща потвърждение на посочения от ползвателя електронен адрес или чрез обаждане на предоставения телефон. След потвърждаване на поръчката, търговецът обработва поръчката в рамките на един ден и я предава на куриер. Куриерът доставя поръчката в рамките на три дена след приключване на обработването на поръчката от търговеца.

(5) Търговецът ще извести незабавно ползвателя в случай, че бъде установено изчерпване на наличност от поръчан продукт. В този случай на ползвателя се предоставя възможност да избере друг продукт, съответстващ като стойност на изчерпания продукт, да изчака до снабдяването с поръчания продукт или да откаже поръчката.

(6) Ползвателят има правото да се информира за статуса на своята поръчка по всяко време.

(7) След достигане на поръчания продукт до ползвателя и получаване на плащане, в случай на липса на възражения, договорът се счита за изпълнен.

(8) Търговецът запазва правото си да се откаже от договора с ползвателя, ако засече злоупотреба или нередност.

IV. Съдържание на договора

Правилата на настоящия раздел IV oт тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в husk.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната торговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Света от 25-mu октомври 2011 г.

 

(1) Доставчикът и Ползвателите склюват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със cmoкu за noкynкa.

(1.2) Доставчикьт може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(1.3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за noкупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за noкупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

(2) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за noкупко-продажба наведнъж при доставката на стоките.

(3) Продукти (стоки), цени и доставки.

(3.1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата husk.bg ca определени в профила на всяка стока в платформата husk.bg

(3.2) Посочените продукти в платформата husk.bg отговарят на описанието и снимковия материал. Възможно е да съществуват несъответствия в изображенията от цветови характер, както и в детайлите, и размерите, които не се дължат на умишлен опит за заблуда, а са резултат на несъвършенството в процеса на възпроизвеждане.

(3.3) Посочената цена на всеки един от продуктите в секцията „Продукти“ е крайна цена на продукта, с включено ДДС.

(3.4) Стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата husk.bg u ce предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в платформата husk.bg

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата husk.bg npegu склюването на договора за nokynko-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата husk.bg или електронна поща.

(7) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата husk.bg.

(7.1) В случай че Потребителят и Доставчикьт в платформата husk.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от gamama, следваща изпращането на порьчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата husk.bg.

(8) Ако Доставчикьт в платформата husk.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.

(9) Доставчикът в платформата husk.bg ce задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

(10) Потребителите имат възможността да заплатят продуктите само чрез наложен платеж, чрез избраната от тях куриерска служба, при доставяне на продукта на Потребителите.

V. Отказване от договор за покупко-продажба

(1) Потребителят има право, без да дължи обещетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Потребителя, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата husk.bg ТУК. Изявлението следва да съдържа точно и недвусмислено информация за конкретния договор, от който потребителят се отказва.

(2) Право на отказ НЕ се прилага в следните случаи:

1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил върнатата стока. Доставчикьт възстановява получените суми, като използва посочена от съответния Потребител банкова сметка.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се npucnagam om сумите за Възстановяване по т.(3), освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.(1).

(6) Независимо от горните хипотези, Потребителя се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба. Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора, при установяване на нетърговски вид на върната стока.

(7) В случай, че продуктът, предмет на договора, не бъде изпратен обратно на Доставчика в рамките на посочения четиринадесетдневен срок от известяването за отказ от договора, отказът от договора става невалиден и търговецът ще задържи получената сума.

(8) Търговецът не носи отговорност за забавяне при връщането на заплатената от ползвателя сума, ако забавянето се дължи на технически проблеми от страна на доставчика на услугата за заплащане.

(9) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на търговската продажба, определени в Търговския закон и Закон за защита на потребителите.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

1. Ползвателите имат право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

2. Имате право да се omкaжeme от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.

3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача, сте влезли във владение на стоките.

4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на husk.bg u за решението си ga ce omкaжeme om goговоpa с недвусмислено заявление чрез стандартен формуляр за отказ.

5. След като получим вашето заявление, ние ще ви изпратим електронно съобщение (по електронна поща) за потвърждение на получаването на отказа.

6. 3а ga спазите срока за отказ от договора, е достатьчно да изпратите събщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

7. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка ( с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас и съответния куриер), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата на която получим върнатите продукти. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка. (във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.)

8. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишават приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга. Ако разходите по връщане на стоката са прехвърлени на Търговеца, те ще бъдат приспаднати от сумата, която следва да бъде възстановена на Ползвателя.

VI. Прекратяване на договор за покупко-продажба

(1) Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата husk.bg се прекратяват в следните случаи:

-При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

-При взаимно съгласие на страните в писмен вид;

-При обективна невъзможност на някоя от страните на договора да изпълнява задъженията си;

(2) Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обещетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата husk.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

VII. Отговорности на Търговеца и Ползвателя

(1) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,

2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,

3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и

4. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(3)  Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(4)  Доставчикът не носи отговорност в случай на твърдение за липса на част от съдържанието на пратката от Потребителя, в случай, че това не е констатирано в присъствието на служител от куриерската фирма.

Технически проблеми

(5) Доставчикът в платформата husk.bg не носи отговорност при технически проблеми със сайта, които биха довели до липсата на съответствие или функционалност на сайта.

(6) Доставчикът в платформата husk.bg не носи отговорност за несъответствия между обявените цени и информацията за продуктите на сайта с тези, които се възпроизвеждат при ползвателя, вследствие на технически проблеми

Неправилно въвеждане на данни

(7) Ползвателят носи отговорност за правилното въвеждане на личните си данни в полетата, определени за тази цел.

(8) В случай на грешка при подаването на данни (сгрешено име, адрес, лице за контакти и/или телефон, и т.н.), както и в случай на актуализиране на данните на регистриран ползвател в личния му профил, осъществено след направена поръчка, която е в процес на обработка, ползвателят е отговорен да извести изрично Търговеца, като може да направи това чрез посочената информация за контакт, а именно: телефон: +359887395762 електронен адрес: pitaihusk@gmail.com / info@husk.bg.

(9) Търговецът не носи отговорност за неточност при доставката при грешно въведени данни в случай, че ползвателят не е известил търговеца за грешката по упоменатия начин своевременно.

Отговорност на регистрираните ползватели

(10) Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват чрез използване на регистрация и клиентски профил в платформата husk.bg.

(11) Търговецът не носи отговорност за злоупотреби с потребителските профили (акаунти) на Ползвателите. Ползватели, с чиито профили се злоупотребява, са длъжни да известят търговеца за злоупотребата незабавно след установяването.

VIII. Други условия

(1) Ползвателят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни меди, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(4) Евентуална недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

IX. Защита на личните данни

(1Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на СД "БУЛХУСК - Касъров и Сиe." за поверителност на личните данни, която може да намерите тук - Политика за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът на платформата husk.bg ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) Ползвателят/Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата husk.bg има право да известява ползвателя за статуса на неговата поръчка чрез електронни съобщения, както и да изпраща други електронни съобщения с маркетингови цели (бюлетин или предложения за покупка на стоки), докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата husk.bg.

(4) Обработката на личните данни се извършва с лицензирани софтуери и услуги. Ползвателя има право да изисква от СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие." сведения за неговите лични данни и начина им на обработка.

(5) Ползвателят има право да изиска от СД "БУЛХУСК - Касъров и Сиe." да преустанови обработката на личните му данни и да ги заличи от базата за лични данни на платформата husk.bg. СД "БУЛХУСК - Касъров и Сиe." не носи отговорност при неуспешно заличаване на личните данни, дължащо се на техническа повреда или техническа грешка в системата.

X. Изменение и достъп до общите условия

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика в платформата husk.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Доставчика в платформата husk.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

- След изричното му уведомяване от Доставчика в платформата husk.bg и ако Ползвателя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля, или

- След публикуването им на сайта на Доставчика в платформата husk.bg и ако Ползвателя не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

- С изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата husk.bg или чрез формата за съгласие преди потвърждаване на поръчка.

(3) Доставчикът публикува тези общи условия на адрес "Общи условия" заедно с всички допълнения и изменения в тях.

(4) Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели и Потребители на husk.bg.

bottom of page