top of page

Политика за поверителност

Декларация за съгласие с Политиката за поверителност на СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие."

Защитата на личните данни и опазването на личната информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/679, по-известен като GDPR, Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие." (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

I. Информация относно дружеството, което обработва личните данни на Потребителите

СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие." е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 030201692, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 6-ти Септември №28, имейл адрес: info@husk.bg, телефон за връзка: +359 2 958 57 26. Кореспонденцията с дружеството се извършва на адрес: София, жк. "Бели Брези", ул. "Искърски пролом " 8. Дружеството извършва продажба на стоки чрез интернет страница, намираща се на домейн https://www.husk.bg.

II. Основни понятия

1) Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице („субект на данни“); физическо лице, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, телефонен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци;
2) Ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
3) Администратор - СД "БУЛХУСК - Касъров и Сие.", което само или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на лични данни;
4) Профилиране - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на договорните му отношения и предпочитания;
5) Обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на Aдминистратора;
6) Трета страна - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Aдминистратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
7) Съгласие на субекта на данните - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
9) Потребител - всяко физическо лице, което посещава интернет страницата https://www.husk.bg, за да извърши покупка на стоки, чрез сключване на договор за продажба от разстояние с Администратора;

III. Предоставяне на данни

Вие ни предоставяте вашите данни:

1. при посещение на уебсайта ни

При посещение на уебсайта ни, посредством бисквитки (cookies), някои данни от устройството, което използвате, се изпращат автоматично към сървъра на уебсайта ни, като например адресът на вашия интернет протокол (“IP адрес”), типът и езикът на браузъра, който използвате и датата и часът на посещение на уебсайта ни, което ни улеснява да подобрим работата и ефективността на нашия уебсайт, без да ни дават възможност непосредствено да ви идентифицираме или да направим други изводи за вас и вашата идентичност.

2. когато се свържете с нас

Когато се свържете с нас посредством имейл или формата за контакт на нашия уебсайт, ние използваме предоставения ни от вас имейл и други данни, както и всяка допълнителна информация, която вие доброволно сте решили да ни предоставите в запитването си, само за да отговорим на вашето запитване и съхраняваме тези данни само за периода, необходим за обработване на искането Ви.

3. когато се абонирате за нашия бюлетин

Когато се абонирате за нашия бюлетин, вие доброволно давате вашето съгласие да използваме вашия имейл само и единствено с цел да ви изпращаме нашия бюлетин с най-актуалните ни предложения.

4. с цел предоставяне на услуги от наша страна

Когато влезете в договорно отношение с нас, вкл. когато си поръчате продукти, вие доброволно ни предоставяте вашите лични данни и давате съгласие да ги използваме, за да сме в състояние да ви предоставим нашите услуги, както и с цел изпълнението на законови изисквания, които са ни вменени в задължение.

IV. Какви лични данни за вас обработваме

С цел да сме в състояние да ви предоставим нашите услуги, както и с цел изпълнението на наши законови задължения, при контакта ни с вас, ние може да съберем и обработим следните категории лични данни за вас:

1. лична информация за вас като вашето име, единен граждански номер (или друг персонален идентификационен номер, ако е приложимо), адрес и други.

2. данни за контакт с вас като адрес, имейл, телефонен номер и други.

3. други данни за вашата индивидуализация и идентификация с цел изпълнението на наши законови задължения, без които ние не бихме били в състояние да встъпим в договорни отношения с вас и да ви предоставим нашите услуги.

4. информация, събрана по време на използването на нашия уебсайт, като адресът на вашия интернет протокол (“IP адрес”), типът и езикът на браузъра, който използвате и датата и часът на посещение на уебсайта ни и други.

5. всякаква друга информация, която вие сте ни предоставили доброволно при и по повод предоставянето на услуги от наша страна.

V. На какви основания обработваме вашите лични данни 

Ние обработваме вашите лични данни на едно от следните правни основания:

1. За изпълнението на договор, който сме сключили с вас, вкл. като потребител в онлайн магазина ни, или за предприемане на действия по ваше искане преди сключването на договор с вас / GDPR - ОРЗД /.

2. За изпълнението на наши законови задължения / GDPR - ОРЗД /.

3. Когато обработването е необходимо за защита на нашите законни интереси и упражняването или защитата на правни претенции, включително с цел подготовката, упражняването и защитата по административни и съдебни дела и производства, както и по изпълнителни производства и когато няма основание да се приеме, че правото личните ви данни да не бъдат предоставяни и разкривани на трети лица има предимство пред нашите законни интереси / GDPR - ОРЗД /.

VI. За какви цели използваме предоставената ни от вас информация

Ние събираме, обработваме и използваме и съхраняваме предоставената ни от вас информация за:

1. Да сме в състояние да изпълним своите преддоговорни и/или договорни задължения спрямо Вас.

2. Да сме в състояние да ви предоставим услугите, за които сте ни ангажирали, вкл. да общуваме с вас и да ви информираме за развитието по вашата поръчка или запитване. Ако откажете да ни предоставите необходимата за изпълнението на вашата поръчка/запитване информация, ние няма да сме в състояние да ви предоставим нашите услуги.

3. Да изпълняваме наши законови задължения, вкл. счетоводни, данъчни, в сферата на трудовото и социално право и други правни задължения, които са ни вменени по закон.

4. Да защитаваме нашите законни интереси, включително с цел подготовката, упражняването и защитата по административни и съдебни дела и производства, както и по изпълнителни производства и когато няма основание да се приеме, че правото личните ви данни да не бъдат предоставяни и разкривани на трети лица има предимство пред нашите законни интереси.

5. Да поддържаме и подобряваме нашия уебсайт и да оптимизираме употребата му с цел да ви е удобен и полезен.

В тази връзка ви информираме, че уебсайтът ни използва бисквитки „cookies”. Прочети повече ТУК.

VII. На кого предоставяме вашите лични данни

Ние може да разкрием вашите лични данни на ангажирани от нас външни обработващи личните данни лица, които да ги обработват по наше указание и от наше име, в изпълнение на нашата дейност и нашите законови задължения, с цел постигане на целите на обработването, като например ангажиран/и от нас счетоводител/и. С цел защита на вашите данни нашите изпълнители, подизпълнители и доставчици на услуги, вкл. на ИТ услуги,  са старателно подбрани от нас.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни от нас на трети страни, освен:

1. Въз основа на ваше съгласие / GDPR - ОРЗД /.

2. За изпълнението на договор, който сме сключили с вас, или за предприемане на действия по ваше искане преди сключването на договор с вас / GDPR - ОРЗД /.

3. За изпълнението на наши законови задължения / GDPR - ОРЗД /.

4. Когато обработването е необходимо за защита на нашите законни интереси, включително с цел подготовката, упражняването и защитата по административни и съдебни дела и производства, както и по изпълнителни производства и когато няма основание да се приеме, че правото личните ви данни да не бъдат предоставяни и разкривани на трети лица има предимство пред нашите законни интереси / GDPR - ОРЗД /.

На основание т. 2 и с цел предоставяне на нашите услуги, ние може да разкрием вашите лични данни на:

- Куриерската фирма, с която Ви доставяме закупения продукт.

- Нашият счетоводител

- Wix.com - които са отговорни за поддържането на база данни съгласно / GDPR - ОРЗД /, и с които имаме съответния договор.

VIII. Колко време обработваме вашите лични данни

Ние обработваме и съхраняваме вашите лични данни само доколкото е необходимо за постигането на целите, за които сме ги събрали и вие сте ни ги предоставили – предоставянето на нашите услуги, освен ако по закон не сме длъжни да ги съхраняваме за по-дълъг период, след изтичането на който ги унищожаваме.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал.1, букви (а) и (б) от / GDPR - ОРЗД / съхраняваме всички данни по правооотношението до изтичане на предвидения в ал.12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

IX. Какви са вашите права

Съгласно ОРЗД вие имате следните права:

1. Право на достъп /чл. 15 от GDPR - ОРЗД/

Имате право да получите от нас информация дали обработваме ваши лични данни и ако това е така, да получите от нас информация за: целите на обработването; съответните категории лични данни; получателите, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, или да направите възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган; всякаква налична информация за техния източник, когато личните данни не се събират от субекта на данните; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните, без това право да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

2. Право на коригиране /чл. 16 от GDPR - ОРЗД/

Имате право да поискате от нас поправка на неточни лични данни.

3. Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”) /чл. 17 от GDPR - ОРЗД/

Имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нас, освен ако съхранението им е необходимо за:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на нас;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

г) за целите на архивирането в обществен интерес; или

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Право на ограничаване на обработването /чл. 18 от GDPR - ОРЗД/

Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице едно от следните основания:

a) точността на личните ви данни е оспорена от вас, за срок, който ни позволява да проверим точността им;

б) обработването е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

в) ние не се нуждаем повече от личните ви данни, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR - ОРЗД.

5. Право на преносимост на данните /чл. 20 от GDPR - ОРЗД/

Имате право да получавате от нас личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когото личните Ви данни са ни били предоставени с ваше съгласие или въз основа на договор, сключен с вас и обработването се извършва по автоматизиран начин.

6. Право на възражение /чл. 21 и следващи от GDPR - ОРЗД/

Имате право на възражение срещу обработване на личните ви данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от GDPR - ОРЗД, включително профилиране. Ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

7. Право да оттеглите вашето съгласие /чл. 7, параграф 3 от GDPR - ОРЗД/

Винаги можете да оттеглите вашето съгласие за обработка на личните ви данни от нас, като се свържете с нас на pitaihusk@gmail.com или на адрес: гр. София, ул. Искърски пролом №8, Р.България.

Оттеглянето на съгласието ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне!

8. Право на подаване на жалба до надзорен орган /чл. 77 от GDPR - ОРЗД/

За България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни, повече информация за нея можете да откриете ТУК.

За да упражните правата си, може да се свържете с нас на pitaihusk@gmail.com или на адрес гр. София, ул. Искърски пролом № 8, Р.България.

Ако искате да получите отчет, който да съдържа всички ваши лични данни, които съхраняваме за Вас, или ако искате да премахнете вашите лични и други данни от нашия магазин, моля направете заявка на имейл / pitaihusk@gmail.com /

Ще се постараем да ви предоставим информация въз основа на вашите искания в рамките на 30 дни след получаване на вашето писмено искане, като се постараем да реагираме безплатно на вашите искания във връзка с горепосочените права, но ако вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящият им се характер, тогава можем да наложим разумна такса за покриване на административните разходи за обработката им и предоставянето ви на информация.

Х. Как защитаваме вашите лични данни

За да сме сигурни, че личните ви данни се обработват в съответствие с GDPR - ОРЗД, ние сме внедрили достатъчно технически и организационни мерки за осигуряване защитата на вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване и от неразрешенa промяна, разкриване или достъп.

ХI. Връзки към уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт и изпратените ви от нас по имейл информация и съобщения може понякога да съдържат връзки към уебсайтовете на трети лица или наши профили в социални мрежи и платформи за споделяне. Личните данни, които предоставяте чрез посещението ви на тези уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне, не са обект на настоящата политика за поверителност и обработката на вашите лични данни от тези уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне не е наша отговорност.

Ако последвате връзката към други уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне, имайте предвид, че тези уебсайтове и платформи за споделяне имат свои собствени политики за поверителност, които определят как информацията ви се събира и обработва при посещаването ви на тези уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне.

ХII. Промени на нашата политика за поверителност

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и по този начин ще станат достъпни за вас.

Последна актуализация: 03.01.2023г

bottom of page